ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ για Υπηρεσίες Φύλαξης Εμβολιαστικών Κέντρων των Κ.Υ. Αγ. Στεφάνου και Τ.Ι. Μεταμόρφωσης αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Φύλαξης Εμβολιαστικών Κέντρων των Κ.Υ. Αγ. Στεφάνου και Τ.Ι. Μεταμόρφωσης αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής για χρονικό διάστημα ενός διμήνου (από 11/11/21 έως και 10/1/2022).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά υπηρεσία (ανά Εμβολ/κό  Κέντρο).

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
16.600,00€ + Φ.Π.Α. 24% = 20.584,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Σύνολο Υπηρεσιών: 20.584,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Είκοσι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ).

Διαύγεια PDF 6Α6Ρ469Η26-1ΩΛ