ΕΛΚΕΑ Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

1. Σύσταση του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Ο ΕΛΚΕΑ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής συστήθηκε για την αξιοποίηση των κονδυλίων υλοποίησης ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προέρχονται από την χρηματοδότηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων εργαζομένων στο ΕΣΥ.

2. Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής είναι:

• Η διαχείριση και η αξιοποίηση των κονδυλίων, που προέρχονται από την υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών προγραμμάτων, έργων κατάρτισης και παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, ειδικών μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, προγραμμάτων ανταλλαγής εμπειριών, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εντάσσονται στα ερευνητικά προγράμματα και έργα του άρθρου 6 στον Ν. 1514/85. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες θα προέρχονται από προτάσεις των εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ., οι οποίοι θα είναι και οι επιστημονικά υπεύθυνοι για το εκτελούμενο έργο ή παρεχόμενη υπηρεσία (Έντυπο αποδοχής διαχείρισης έργου).
• Η διάθεση κονδυλίων από τα αποθεματικά του λογαριασμού, για την χρηματοδότηση ερευνητικών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη στόχων υγείας του πληθυσμού της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής ή και γενικότερου ενδιαφέροντος.

3. Πόροι και Έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Ως Πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. θεωρούνται:

• Κονδύλια που διατίθενται από φορείς του Δημοσίου Τομέα και την ευρωπαϊκή Ένωση ή μέσω των εκάστοτε προγραμμάτων ανάπτυξης, έρευνας και εκπαίδευσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
• Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
• Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους ή δικαιώματα που προέρχονται από την αξιοποίηση ή με άλλο τρόπο διάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Λογαριασμού.

4. Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης του Λογαριασμού

Η διοίκηση και διαχείριση του Λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση της Υ.Π.Ε.

Μόνιμα Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής είναι:

• Η τριμελής Επιτροπή του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. με Πρόεδρο τον Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και με τακτικά μέλη τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης και έναν Διευθυντή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής ή Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Υ.ΠΕ.
• Η Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε.Α., η οποία στελεχώνεται, ανάλογα τις ανάγκες, από μόνιμο ή επί συμβάσει προσωπικό.

5. Χρηματοδότηση Έργων

Οι διαδικασίες χρηματοδότησης του έργου καθορίζονται στην υπογραφείσα σύμβαση οικονομικής διαχείρισης μεταξύ της Υ.ΠΕ., του φορέα χρηματοδότησης και του επιστημονικά υπεύθυνου. Υπόδειγμα της τυποποιημένης σύμβασης οικονομικής διαχείρισης έργου διατίθεται από τη Γραμματεία του Λογαριασμού (Πρότυπο Σύμβασης Οικονομικής Διαχείρισης Έργου).
Τα κονδύλια κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. (Στοιχεία Λογαριασμού Τράπεζας) και εκταμιεύονται σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες.

6. Σύνταξη προϋπολογισμού Δαπανών Έργου

Στην γραμματεία του Λογαριασμού υποβάλλεται ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ή την απόφαση χρηματοδότησης του έργου από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Ο προϋπολογισμός του έργου συντάσσεται με ευθύνη του επιστημονικά υπεύθυνου του έργου και αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματοποίηση κάθε δαπάνης σχετιζόμενης με το έργο (Έντυπο προϋπολογισμού έργου).

Δεν πραγματοποιούνται σε καμία περίπτωση πληρωμές δαπανών εάν ρητά αυτές δεν προβλέπονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.

7. Παρακράτηση υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Με απόφαση της Επιτροπής του Λογαριασμού καθορίζεται ποσοστό παρακράτησης επί του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε έργου, που χρηματοδοτείται μέσω του Λογαριασμού, το οποίο υπολογίζεται στο 5% έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την σχετική απόφαση της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. Τα ποσά της παρακράτησης διατίθενται για την εκτέλεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
Απαλλάσσονται από κάθε παρακράτηση τα έργα που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
Στην παρακράτηση του ποσοστού 15% υπόκεινται και οι χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις τρίτων για κάθε είδους δραστηριότητα που αναπτύσσεται στα πλαίσια δραστηριοτήτων του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής (Συνέδρια, Ημερίδες, Εκδηλώσεις κ.λπ.), τις οποίες οικονομικά διαχειρίζεται ο Λογαριασμός.

8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αν κατά την εκτέλεση του έργου προκύψει ανάγκη αλλαγής των ποσών που προβλέφθηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό, υπάρχει η δυνατότητα αναμόρφωσής του, μετά από έγκριση της Επιτροπής Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής (Έντυπο τροποποίησης προϋπολογισμού έργου). Σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται μεγάλου ύψους μεταφορά από κατηγορία σε κατηγορία. Σε προγράμματα στα οποία υπάρχουν οι σχετικές συμβατικές δεσμεύσεις, ζητείται η έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έργου και από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση η αναμόρφωση του προϋπολογισμού πρέπει να γίνεται στα επιτρεπτά όρια από τον Φορέα Χρηματοδότησης για κάθε κατηγορία δαπάνης.

9. Απασχόληση προσωπικού

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συμπληρώνει το έντυπο για την απασχόληση προσωπικού στο έργο (Έντυπο μέλη ομάδας έργου), στην οποία αναφέρονται ονομαστικά όλα τα μέλη της ομάδας με τα ατομικά τους στοιχεία, τη διάρκεια της απασχόλησης, την αμοιβή καθώς και την κατηγορία στην οποία εντάσσεται. Οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου συμπληρώνουν ηλεκτρονικά και υπογράφουν σύμβαση για την διεκπεραίωση του συγκεκριμένου έργου και την διάρκεια απασχόλησης (Πρότυπο σύμβασης ερευνητή με σύμβαση έργου). Χειρόγραφα συμφωνητικά δε θα γίνονται δεκτά. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει την ευθύνη ελέγχου, της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων.

10. Προμήθειες υλικών ή οργάνων και εκτελέσεις εργασιών

Οι αναγκαίες προμήθειες αναλωσίμων και μη υλικών (μηχανημάτων, επίπλων, εξαρτημάτων, εξοπλισμού κ.α.) καθώς και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές προβλέπονται από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό έργου ή αφορούν την εν γένει δραστηριότητα του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. γίνονται με εντολή, αντίστοιχα, του επιστημονικά υπευθύνου του έργου ή της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών.

11. Μετακινήσεις εσωτερικού – εξωτερικού

Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/99 (δημόσιοι υπάλληλοι) και της παρ. 9 του άρθρου 31 του Ν. 1514/85 (ιδιώτες). Μετακινήσεις επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από μέλη της ομάδας για τις ανάγκες του έργου εφόσον προβλέπεται η σχετική δαπάνη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου (Έντυπο αποζημίωσης μετακινήσεων).
Ως δαπάνες μετακίνησης δικαιολογούνται:
• Το κόστος εισιτηρίων κάθε είδους (στα εισιτήρια πρέπει να γράφεται το ονοματεπώνυμο του ερευνητή)
• Η ημερήσια αποζημίωση για τις μέρες απουσίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής.
• Τα έξοδα εγγραφής σε συνέδριο, εφόσον η μετακίνηση γίνεται για τον λόγο αυτό.
• Τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο (μόνο χρέωση δωματίου και πρωινού).
Για την πληρωμή των παραπάνω εξόδων θα πρέπει να κατατίθεται εντολή του επιστημονικά υπευθύνου με επισύναψη όλων των παραστατικών.

12. Διαδικασίες Πληρωμής Δαπανών

Η Γραμματεία του Λογαριασμού παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική λειτουργία του Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του επιστημονικά υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκεκριμένο από την Επιτροπή προϋπολογισμό του έργου.
Σε κάθε περίπτωση η ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό για την πληρωμή δαπανών γίνεται μετά από κατάθεση εντολής πληρωμής (Εντολή επιστημονικά υπευθύνου), συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου. Προκειμένου να κοπεί τιμολόγιο είσπραξης προς τον χορηγό απαιτείται η κατάθεσή του ποσού στον Λογαριασμό της 1ης ΥΠΕ Αττικής και αποστολή της φόρμας κατάθεσης στην Γραμματεία του ΕΛΚΕΑ. Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών πρέπει, με ευθύνη του επιστημονικά υπευθύνου κάθε έργου, να φέρουν ημερομηνία εντός του χρόνου εκτέλεσης του έργου και να κατατίθενται στη Γραμματεία του Λογαριασμού εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.
Η πληρωμή των δαπανών γίνεται με έκδοση επιταγών στους δικαιούχους της δαπάνης. Οι επιταγές εκδίδονται από τη Γραμματεία του Λογαριασμού και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εφόσον έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός και έχει κατατεθεί στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής το ποσό που αναλογεί στην χρηματοδότηση του έργου.
Για να είναι επιλέξιμη μια δαπάνη για κάθε έργο, θα πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Να πραγματοποιείται εντός τη συμβατικής διάρκειας του έργου (ημερομηνία έναρξης – λήξης).
• Να περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του έργου.
• Να έχει απόλυτη συνάφεια με το έργο.
• Να είναι λογική, δηλαδή να τηρούνται οι αρχές της χρηστής διαχείρισης και της οικονομίας.
• Να καλύπτεται από τα νόμιμα παραστατικά δαπανών.
• Να έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης του έργου. (Εθνική νομοθεσία και νομικό πλαίσιο της σύμβασης χρηματοδότησης).

13. Παράταση Χρόνου Εκτέλεσης Έργου

Για την παράταση εκτέλεσης κάθε έργου πρέπει να υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Λογαριασμού, σχετικά με το αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης έργου:
• Έγγραφο αίτημα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου, όπου σαφώς αναφέρονται οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης, καθώς και η χρονική διάρκεια αυτής.
• Σύμφωνη γνώμη του φορέα χρηματοδότησης για την αιτούμενη παράταση, όταν αυτό αποτελεί συμβατικό όρο.
• Άλλα έγγραφα, αν υπάρχουν, σχετικά με την αιτούμενη παράταση.

14. Οικονομικός Έλεγχος του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Λογαριασμού και ο έλεγχος του ισολογισμού πραγματοποιείται κάθε χρόνο από 2 Ορκωτούς Ελεγκτές. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν μέχρι τέλους Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση για τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Επιτροπή του Λογαριασμού, καθώς και σε όλους τους φορείς που επιχορήγησαν με οποιοδήποτε τρόπο το Λογαριασμό κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα.
Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Λογαριασμού.

Τα οικονομικά στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής εγκρίνονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους .

Αφήστε μια απάντηση