Νοσηλευτικές Ειδικότητες

1.Νομοθεσία, Εγκύκλιοι σχετικά με τις Νοσηλευτικές Ειδικότητες

 • Ν.4690_2020,Άρθ.58,59 εδώ
 • Ν.4715_2020,αρθρ.32 εδώ
 • Διευκρινίσεις για Άδειες εδώ
 • Μισθολογικές Διευκρινίσεις εδώ
 • ΦΕΚ 3538-03.08.2021 εγκύκλιος 48587  εδώ
 • ΦΕΚ 3913-24.08.2021  εδώ
 • Ν.4876-23.12.2021,άρθρα 40,41  εδώ
 • Ν.4889-10.02.2022,άρθρο 9, Σε 2  Ειδ. Επείγουσα – Ενταντική & Κοινοτική εδώ
 • ΦΕΚ_2346_Β_12.05.2022 εδώ

2.Έγγραφα σχετικά με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και τις παρατάσεις για τις αιτήσεις των Ειδικευόμενων για τις (8) Ειδικότητες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ειδικευμένους Νοσηλευτικές:

 • α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» β) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας» γ) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» δ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων». εδώ
 • ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» στ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής» ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» η) «Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής». εδω

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ειδικευμένους Νοσηλευτικές:

 • α) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας» β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής». εδώ
 • α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» β) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας» γ) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» δ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» στ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής» ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» η) «Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής». εδώ
 • α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» β) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας» γ) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» δ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» στ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής» ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» η) «Χειρουργικής Νοσηλευτικής». εδώ

3.Πρόσκληση – Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών συντονιστών Εκπαίδευσης για τις ειδικότητες:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

 • α) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» β) «Παθολογικής Νοσηλευτικής» γ) «Νοσηλευτικής Παίδων» δ) «Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής». εδώ
 • α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» β) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας» γ) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» δ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων». εδώ
 • α) «Επείγουσα και Ενταντική Νοσηλευτικής» β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής».  εδώ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρορήγηση αδειών κατά τη διάρκεια εξάμηνης παράτασης παραμονής των ειδικευμένων νοσηλευτών της “επείγουσας και ενταντικής νοσηλευτικής” και της “νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής εδώ

 

Πίνακας κατανομής των θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών έως τις 31.12.2022 εδώ