Διευθύνσεις &Τμήματα

Διευθύνσεις και Τμήματα

Η Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Γραφεία:

 

Α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
β) Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας,
γ) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Β. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,
β) Τμήμα Προμηθειών.

Γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων,
β) Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών,

Δ. Διεύθυνση Πληροφορικής, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής
β) Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής.

Ε. Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

α)Υποδιεύθυνση Έργων και Μελετών

  • Τμήμα Έργων,
  • Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών,
  • Τμήμα Συντήρησης

β) Υποδιεύθυνση Βιοϊατρικής,

  • Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας,
  • Γραφείο Ακτινοπροστασίας.

γ) Τμήμα Επιστασίας-Κίνησης-Εξοπλισμού-Οχημάτων

ΣΤ. Γραμματεία Διοίκησης

Ζ. Διεύθυνση Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας
α) Τμήμα Πειθαρχικών Υποθέσεων,
β) Τμήμα Γνωμοδοτήσεων, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Ενστάσεων,
γ) Τμήμα Δικαστικό.

Η. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
α) Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας,
β) Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας,
γ) Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Θ. Διεύθυνση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
α) Τμήμα Προγραμματισμών, Μεθοδολογίας & Παρακολούθηση,
β) Τμήμα Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων.

Ι. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Κ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α.)


Διευθύνσεις και Τμήματα Αναλυτικά

 


Α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Αναστασία Μπαλασοπούλου
Τηλ : 213 2010 552
e-mail : dir.prog@1dype.gov.gr

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αρμοδιότητα για το σχεδιασμό των πολιτικών παροχής υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία κατανέμεται στα τρία τμήματα της, ως εξής:

α) Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Προϊσταμένη Τμήματος : Μαρία Γκόγκα
Τηλ : 213 2010 580
e-mail : hm.hosp@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταγράφει και αναλύει τα επιδημιολογικά, κοινωνιολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο σημείο απαραίτητο για τη χάραξη της πολιτικής υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρεια και με βάση τα στοιχεία αυτά, εκπονεί και επικαιροποιεί τον Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Υγειονομικής Περιφέρειας

β) Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας

Προϊστάμενος Τμήματος : Φώτιος Καψάλης
Τηλ : 213 20 10 460
e-mail : tm.poiotitas@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας υποστηρίζει τους ΦΠΥΥKA της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης και διαπίστευσης

γ) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Προϊσταμένη Τμήματος : Ειρήνη Σοφουλάκη
Τηλ : 210 33 87 847, 210 33 87 846
e-mail : elkea@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
1. Διαχειρίζεται κονδύλια ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προέρχονται από χρηματοδότηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ. και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Η διαχείριση αυτή γίνεται μέσω Ειδικού λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (EΛKEA). Η σύσταση, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, ελέγχου και διαχείρισης και η ρύθμιση του τρόπου ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη λειτουργία του Λογαριασμού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του λογαριασμού τα οποία είναι: α) τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, έναν Διευθυντή της Δ.Y.ΠE. ή ενός από τους ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται από τον Διοικητή της Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης και β) η Γραμματεία του λογαριασμού.
2. Προκηρύσσει και χρηματοδοτεί από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού ερευνητικά, αναπτυξιακά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό.
3. Μεριμνά για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων και ευρεσιτεχνιών, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Β. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Νίκη Κατοστάρα
Τηλ : 213 2010 553
e-mail :  dir.economics@1dype.gov.gr

Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης είναι αρμόδια για την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας της 1ης Y.ΠE Αττικής και των εποπτευόμενων ΦΠΥΥKA. Η αρμοδιότητα αυτή κατανέμεται στα τμήματα της ως ακολούθως:

α) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης:

Προϊσταμένη Τμήματος : Χρυσάνθη Ταμαλαλίδου
Τηλ : 213 2010 593
e-mail :  economics@1dype.gov.gr

1. Συντάσσει τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό, Ισολογισμό της 1ης Y.ΠE. και έχει όλες τις αρμοδιότητες οικονομικής υποστήριξης των Διευθύνσεων της 1ης Y.ΠE. Ειδικότερα: Μεριμνά για την εκκαθάριση και την καταβολή των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της 1ης Υ.ΠΕ. και διενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές, τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς και μεριμνά για την εκκαθάριση και καταβολή των λειτουργικών και λοιπών δαπανών της 1ης Υ.Π Ε..
2. Παρακολουθεί και παρεμβαίνει στη σύνταξη των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών των ΦΠΥΥKA της Περιφέρειας και μεριμνά για τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανωτέρω προϋπολογισμών σε μηνιαία και ετήσια βάση.
3. Ελέγχει τους Απολογισμούς και Ισολογισμούς των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
4. Αξιολογεί τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
5. Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής από τους ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
6. Διεκπεραιώνει τη διαδικασία χορήγησης και πληρωμής των επιχορηγήσεων που δίνονται από τη Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής στους εποπτευόμενους φορείς της.
7. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία των εποπτευόμενων ΦΠΥΥΚΑ.

β) Το Τμήμα Προμηθειών

Προϊστάμενος Τμήματος : Ιωάννης Μανώλης
Τηλ : 213 2010 501
e-mail : promithies@1dype.gov.gr

1. Διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τις προμήθειες της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
2. Συγκεντρώνει τα Προγράμματα Προμηθειών όλων των ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, και τα αξιολογεί, ελέγχει και ενοποιεί. Επίσης, μπορεί να διενεργεί διαγωνισμούς κατά τις κείμενες διατάξεις.

Γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Έλλη Ασπρούδη
Τηλ : 213 2010 401
e-mail : hrd@1dype.gov.gr

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία κατανέμεται στα τμήματα ως ακολούθως:

α) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Προϊσταμένη Τμήματος : Ευαγγελία Ταλάντζη
Τηλ : 213 2010 557
e-mail : hrd@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων είναι αρμόδιο για:
1. το σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που έχουν οι ΦΠΥΥΚΑ της Δ.Υ.ΠΕ.,
2. τη μέριμνα για τις διαθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις και εν γένει μετακινήσεις του αναγκαίου προσωπικού προς κάλυψη δημιουργούμενων αναγκών, ανάμεσα στους ΦΠΥΥΚΑ της Υγειονομικής Περιφέρειας,
3. την παρακολούθηση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Δ.Υ.ΠΕ..

β) Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών

Προϊσταμένη Τμήματος: Μαίρη Γιαμέου
Τηλ : 213 2010 594
e-mail : ekpedeysi@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη συμμετοχή του προσωπικού της Δ.Y.ΠE, και των ΦΠΥΥΚΑ σε αυτές.

 

Δ. Διεύθυνση Πληροφορικής

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Ελπίδα Κυριακού
Τηλ : 213 2010 587
e-mail : ict@1dype.gov.gr

α) Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής

Προϊσταμένη Τμήματος : Αικατερίνη Λάππα
Τηλ : 213 2010 579
e-mail : pliroforiki@1dype.gov.gr

β) Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής

Προϊσταμένη Τμήματος : Ειρήνη Δημητρίου
Τηλ : 213 2010 443
e-mail : pliroforiki2@1dype.gov.gr

Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για την υποστήριξη της Δ.Υ.ΠΕ. και των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.

Ε. Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Περής Γ. Χάλαρης
Τηλ : 213 2010 560
e-mail : det@1dype.gov.gr

α) Την Υποδιεύθυνση Έργων και Μελετών

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης : Ηλίας Αθανασίου
Τηλ : 213 2010 570
e-mail : sub-dir.tech@1dype.gov.gr

i) Το Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών

Προϊστάμενος Τμήματος : Νίκος Οικονόμου
Τηλ :213 2010 556
e-mail: meleton@1dype.gov.gr

ii) Το Τμήμα Έργων

Προϊστάμενος Τμήματος : Αντώνιος Δούνιας
Τηλ : 213 2010 464
e-mail: ergon@1dype.gov.gr

iii) Τμήμα Συντήρησης
Προϊστάμενος Τμήματος : Διονύσιος Ζέρβας
Τηλ : 213 2010 565
e-mail: sintirisi@1dype.gov.gr

β) Την Υποδιεύθυνση Βιοϊατρικής

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης :
Τηλ :
e-mail :

i) Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προϊσταμένη Τμήματος : Γαρυφαλλιά Κατσούλη
Τηλ : 213 2010 551
e-mail: biomed@1dype.gov.gr

ii) Το Γραφείο Ακτινοπροστασίας

e-mail : dosimetry@1dype.gov.gr

γ) Τμήμα Επιστασίας-Κίνησης-Εξοπλισμού-Οχημάτων

Προϊσταμένη Τμήματος : Γιούλη Προκόπη
Τηλ : 2294 320035
e-mail : apothiki3@1dype.gov.gr

Η Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας συστήθηκε βάσει του ΦΕΚ 489 / 18-4-2006/ τεύχος Β’ με σκοπό την πλέον συντονισμένη, ουσιαστική και παραγωγική λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΦΠΥΥKA της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Στην Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία, που εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη δράση όλων των ανωτέρω Τεχνικών Υπηρεσιών, προβλέφθηκαν οργανικές θέσεις, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε αυτήν από αντίστοιχες ΦΠΥΥKA της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

ΣΤ. Γραμματεία Διοίκησης

Η Γραμματεία Διοίκησης είναι αρμόδια για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Δ.Y. Π Ε.

Ζ. Διεύθυνση Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Στέφανος Μουζουράκης
Τηλ : 213 2010 402
e-mail : legality@1dype.gov.gr

α) Το Τμήμα Πειθαρχικών Υποθέσεων

Προϊστάμενος Τμήματος : Στάθης Παπαράπτης
Τηλ : 213 2010 572
e-mail : tm.peith@1dype.gov.gr

β) Το Τμήμα Γνωμοδοτήσεων, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Ενστάσεων

Προϊσταμένη Τμήματος : Θεοδώρα Κανάκη
Τηλ : 213 2010 427
e-mail : tm.gnomod@1dype.gov.gr

γ) Το Τμήμα Δικαστικό

Προϊσταμένη Τμήματος : Δόμνα Σερέτη
Τηλ : 213 2010 426
e-mail :tm.dikastiko@1dype.gov.gr

Το Νομικό Γραφείο είναι αρμόδιο για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων της Δ.Υ.ΠΕ. και τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή της.

Η. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Φωτεινή Τολίκα
Τηλ : 210 33 87 849
e-mail : dir.ddy@1dype.gov.gr

α) Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας

Προϊσταμένη Τμήματος : Καλλιρόη Τσιοβούλου
Τηλ : 210 33 87 837
e-mail : tm.progdr@1dype.gov.gr

β) Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας

Προϊσταμένη Τμήματος : Παρασκευή Καράβη
Τηλ : 210 33 87 860
e-mail : tm.efdr@1dype.gov.gr

γ) Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων

Προϊσταμένη Τμήματος : Δήμητρα Παπακώστα
Τηλ : 213 2010 591
e-mail : tyae@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων μεριμνά για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της Δ.Υ.ΠΕ. και των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας.

Θ. Διεύθυνση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Βασίλειος Γεωργάκης

α) Τμήμα Προγραμματισμών, Μεθοδολογίας & Παρακολούθησης

Προϊσταμένη Τμήματος : Δέσποινα Ζαγαρέλου

β) Τμήμα Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων

Προϊστάμενος Τμήματος : Κωνσταντίνος Αυγεράκης

Ι. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Βασιλική Τζούκα
Τηλ : 213 2010 476
e-mail : grafeiotypou@1dype.gov.gr

Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας είναι αρμόδιο για τις δημόσιες σχέσεις της Δ.Y.ΠE. και ειδικότερα για τη σύνταξη και έκδοση ημερήσιου δελτίου τύπου, την ενημέρωση της Διοίκησης και των υπηρεσιών της Δ.Υ.ΠΕ. επί των δημοσιευμάτων του τύπου που αφορούν τη δραστηριότητα της Δ.Y.ΠE και των εποπτευόμενων ΦΠΥΥKA, καθώς και για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συνεντεύξεων και λοιπών εκδηλώσεων.

Κ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προϊσταμένη Τμήματος : Ελένη Γεωργοπούλου

Τηλ : 210 3387 852
e-mail : politis@1dype.gov.gr

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί ως αυτοτελές τμήμα, υπαγόμενο απευθείας στο Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζεται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας του.

Αφήστε μια απάντηση