dype1

Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών

Ν.4683 ΦΕΚ Α΄/83/10.4.2020
Άρθρο 4

Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134), προστίθεται περίπτωση ιδ΄, η οποία έχει ως εξής:
«ιδ. Για την κάλυψη έκτακτων και άμεσων αναγκών στελέχωσης των δομών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ήτοι στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στο Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης -Αποθεραπείας Κερατέας Κ. Πρίφτης, στο Γενικό Νοσοκομείο της Θήρας, καθώς και στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών είναι δυνατή η τοποθέτηση επικουρικών ιατρών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ηλεκτρονικούς καταλόγους επικουρικών ιατρών που τηρούνται στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.), εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί καθεμία από αυτές. Οι επικουρικοί αυτοί ιατροί είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, λαμβάνουν τις αποδοχές του Επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α΄74), όπως εκάστοτε ισχύουν, και η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Η διάρκεια της σύμβασής τους μπορεί να είναι έως ένα (1) έτος, εκτός αν το κόστος μισθοδοσίας τους εντάσσεται σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, οπότε η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι έως δύο (2) έτη. Η τοποθέτησή τους γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί καθεμία από τις εν λόγω δομές. Η τοποθέτηση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πίστωσης και εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Κατά τα λοιπά, ισχύουν και για τους ιατρούς της περίπτωσης αυτής οι διατάξεις που ισχύουν για τους επικουρικούς ιατρούς των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ..»


ΦΕΚ/Α΄/200/3.12.2018
Άρθρο 38

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας

      1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήματά του. Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους και α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα / Ελληνίδα ή είναι υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 και της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145). Οι ιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτούς περισσότερο από πέντε (5) έτη.»


Δυνατότητα τοποθέτησης επικουρικών ιατρών στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 


Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Επικουρικών Ιατρών σε δομές Μεταναστών/Προσφύγων  ΕΛΗΞΕ

«Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Δράσεις θωράκισης της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής, μέσω πρόληψης, έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19 σε χώρους μεταναστών/προσφύγων, μετακινούμενων πληθυσμώνμε Κωδικό ΟΠΣ 5073653 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», οι Ιατροί που επιθυμούν να εργαστούν ως Επικουρικοί, δύνανται να δηλώσουν ως προτίμηση δομές Μεταναστών/ Προσφύγων, πέραν των διαθέσιμων επιλογών τους (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας)».

Στις εν λόγω δομές θα προσληφθούν άμεσα, κατά προτεραιότητα, ιατροί των ειδικοτήτων: Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας, Γενικής Ιατρικής, Παιδιατρικής, Ψυχιατρικής, Γυναικολογίας-Μαιευτικής, Ορθοπεδικής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Επικουρικών Ιατρών, email: iatrikoepikouriko@1dype.gov.gr ως εξής:

Κα Γιαμέου Μ., Προϊσταμένη Τμήματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Διεθνών Συνεργασιών, Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2010 594, email: mgiameou@1dype.gov.gr

Κα Σκορδαλίδη Ε., Υπάλληλος Τμήματος Επικουρικών Ιατρών (Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών), Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2010 488, email:  eskordalidi@1dype.gov.gr

Κα Καρκούλια Θ., Υπάλληλος Τμήματος Επικουρικών Ιατρών (Διαχείριση Επικουρικών Ιατρών), Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2010 581, email: thkarkoulia@1dype.gov.gr

Κα Καγιά Γ., Υπάλληλος Τμήματος Επικουρικών Ιατρών (Διαχείριση Επικουρικών Ιατρών), Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2010 441, email: gkagia@1dype.gov.gr

-Κο Χιόνη Α., Υπάλληλος Τμήματος Επικουρικών Ιατρών (Διαχείριση Επικουρικών Ιατρών), Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2010 555, email: achionis@1dype.gov.gr


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος άμεσης πλήρωσης θέσεων επικουρικών ιατρών  ΕΛΗΞΕ


Δείτε τον τρέχοντα κατάλογο των επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα εδώ:

Παλαιότερους καταλόγους μπορείτε να βρείτε εδώ:

Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2023
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2022
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2021
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2020
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2019
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2018
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2017
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2016

Πρότυπα Εντύπων Αιτήσεων (όπως εμφανίζονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας)

Δικαίωμα έγγραφης έχουν μόνο

  • Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε παράταση και κατέχουν άδεια χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα.

Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής

  • οι ιατροί σε παράταση εξειδίκευσης
  • οι αγροτικοί ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας
  • οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν με παράταση θητείας