Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Μαΐου 2024 και Σωρευτικά του Έτους 2024
  Διαύγεια PDF 6ΚΟ9469Η26-ΟΟΔ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Απριλίου 2024 και Σωρευτικά του Έτους 2024
  Διαύγεια PDF 9ΡΒΚ469Η26-ΟΑ2
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Μαρτίου 2024 και Σωρευτικά του Έτους 2024
  Διαύγεια PDF 6ΣΒ0469Η26-7ΚΩ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Φεβρουαρίου 2024 και Σωρευτικά του Έτους 2024
  Διαύγεια PDF 94ΠΑ469Η26-ΨΔΣ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιανουαρίου 2024 και Σωρευτικά του Έτους 2024
  Διαύγεια PDF ΡΓΑΣ469Η26-ΜΓΣ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Δεκεμβρίου 2023 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF 6ΖΩΟ469Η26-ΜΔ2
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Νοεμβρίου 2023 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF 9ΜΗΔ469Η26-ΥΤΝ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Οκτωβρίου 2023 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF 680Χ469Η26-0ΡΖ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF 6ΠΨΒ469Η26-Σ1Ι
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Αυγούστου 2023 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF 9Κ2Η469Η26-ΩΓΙ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιουλίου 2023 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF ΨΖΗΩ469Η26-94Ψ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιουνίου 2023 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF 6ΥΔΝ469Η26-621
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Μαΐου 2023 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF ΨΚΟ1469Η26-ΤΦ7
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Απριλίου 2023 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF Ρ0ΞΥ469Η26-ΠΞΧ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Μαρτίου 2023 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF 6ΘΧΦ469Η26-8Τ7
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Φεβρουαρίου 2023 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF ΨΣ1Ι469Η26-ΧΟ2
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιανουαρίου 2023 και Σωρευτικά του Έτους 2023
  Διαύγεια PDF ΩΜ6Κ469Η26-Ι2Ν
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Δεκεμβρίου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF 9ΚΟ9469Η26-ΣΜΓ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Νοεμβρίου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF ΩΤΑ3469Η26-ΔΦΠ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Οκτωβρίου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF ΨΥΡΔ469Η26-Ο2Η
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF 9Ε4Ψ469Η26-ΕΒΛ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Αυγούστου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF 9ΝΦΖ469Η26-Ε6Λ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιουλίου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF ΩΜΗ1469Η26-19Ρ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιουνίου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF 65ΦΡ469Η26-5ΧΟ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Μαΐου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF 6ΡΜ1469Η26-ΨΛ0
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Απριλίου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF 6ΗΘ1469Η26-ΒΦΖ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Μαρτίου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF Ω3Χ8469Η26-ΟΚΩ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Φεβρουαρίου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF 6ΟΓΖ469Η26-1ΗΓ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιανουαρίου 2022 και Σωρευτικά του Έτους 2022
  Διαύγεια PDF 60Α1469Η26-ΝΩΥ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Δεκεμβρίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF 6ΔΩΘ469Η26-Ω1Μ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Νοεμβρίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF 653Ρ469Η26-4Τ8
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Οκτωβρίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF 66ΒΙ469Η26-ΚΣΟ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF Ψ7Α7469Η26-Η70
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Αυγούστου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF 6ΞΞ7469Η26-Μ7Θ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιουλίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF ΩΦΠΥ469Η26-4Ξ2
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιουνίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF ΩΑΟΤ469Η26-723
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Μαΐου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF ΩΤΜΩ469Η26-ΚΚΚ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Απριλίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF ΨΚΓ1469Η26-ΤΗΛ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Μαρτίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF 6ΕΤΞ469Η26-ΜΝΧ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Φεβρουαρίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF 6Μ9Μ469Η26-Κ4Τ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιανουαρίου 2021 και Σωρευτικά του Έτους 2021
  Διαύγεια PDF 6Λ8Υ469Η26-6Φ5
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Δεκεμβρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF Ψ82Λ469Η26-ΞΕΨ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Νοεμβρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF Ψ0ΛΦ469Η26-3ΩΖ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Οκτωβρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF ΩΜΛΤ469Η26-Ν9Ζ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 6ΨΥΘ469Η26-ΧΣΔ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Αυγούστου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF ΨΡΗ7469Η26-Β87
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιουλίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF ΩΚΞΜ469Η26-ΔΚ7
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Ιουνίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 6ΟΦΣ469Η26-Ζ2Η
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Μαΐου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 6ΡΒΘ469Η26-ΜΙ4
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα-Έξοδα Μηνός Απριλίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 6Γ9Ι469Η26-ΚΩΦ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Μαρτίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 6Α0Ρ469Η26-6Ν9
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Φεβρουαρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 65Ι6469Η26-8Ε1
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Ιανουαρίου 2020 και Σωρευτικά του Έτους 2020
  Διαύγεια PDF 65ΨΜ469Η26-Ο2Θ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Δεκεμβρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF 683Γ469Η26-ΓΟ9
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Νοεμβρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΨΒΗ7469Η26-Η6Σ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Οκτωβρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF 7ΝΣΣ469Η26-ΚΤΡ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Σεπτεμβρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF 6ΣΜΛ469Η26-ΑΛΚ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Αυγούστου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΗΖΑ469Η26-Υ2Υ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Ιουλίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΜΗ6469Η26-ΞΤΣ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Ιουνίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΨΨΖΘ469Η26-Σ7Ι
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Μαΐου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΕΒΠ469Η26-ΒΒ8
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Απρίλιος 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF 65ΕΖ469Η26-Κ2Τ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Μαρτίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF Ω6ΧΩ469Η26-ΣΤΞ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Φεβρουαρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΩΕ9Φ469Η26-ΔΜ0
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Ιανουαρίου 2019 και Σωρευτικά του Έτους 2019
  Διαύγεια PDF ΨΙ89469Η26-Π5Τ
 • Προϋπολογισθέντα & Απολογισθέντα Έσοδα – Έξοδα Μηνός Δεκεμβρίου 2018 και Σωρευτικά του Έτους 2018
  Διαύγεια PDF ΩΗΖΟ469Η26-45Λ