Θέματα Εκπαίδευσης

i)Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Υγείας (Κ.Ε.Κ.) της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής

ii)Προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων που διεξάγονται στα Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής

iii)Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Συνέδρια

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Υγείας (Κ.Ε.Κ.) της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) απευθύνονται σε εργαζομένους όλων των φορέων του Υπουργείου Υγείας.
Τα ΚΕΚ διοργανώνουν επιχορηγούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια εργαζομένων και ανέργων.
Η κάθε ενέργεια Κατάρτισης συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ταμείο και 25 % από το Υπουργείο Υγείας.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι μικρής διάρκειας και οι ώρες κατάρτισης διαμορφώνονται από το αντικείμενο κατάρτισης, το περιεχόμενο του προγράμματος και την ομάδα στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα.

Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση αποβλέπει στη συντήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων που χρειάζονται εξειδίκευση, ώστε να αναζητήσουν εργασία, και των εργαζομένων που επιθυμούν την επαγγελματική εξέλιξη

ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΥΓΕΙΑΣ
Α/Α Κ.Ε.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΕΚ
1 Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» 210 - 6280335, 6280667 Νίκης 2   Τ.Κ. 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
2 Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 210 - 7752464 Μεσογείων 154   Τ.Κ. 156 69 ΑΘΗΝΑ
3 Γ.Ν.Ν.Θ. ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ» 210 - 7472904 Μεσογείων 152  Τ.Κ. 156 69  ΑΘΗΝΑ
4 Γ.Ν.Α."ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" /  Ε.Ε.Σ 210 - 6414599, 6414596 Ερυθρού Σταυρού 1, Αμπελόκηποι   Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ 
5 Γ.Ν. AΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 210 - 7757545 Μεσογείων 2 (Πύργος Αθηνών)Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
6 Γ.Ν. AΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" 210 - 3381561 Βασ. Σοφίας 8 & Λούρου Τ.Κ. 115 28 ΑΘΗΝΑ
7 Γ.Ν. AΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 210 - 7201619, 7201620 Υψηλάντου 45-47  Τ.Κ. 106 76 ΑΘΗΝΑ
8 Γ.Α.Ν. AΘΗΝΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" 210 - 6409242, 6409132 Λ. Αλεξάνδρας 171 Τ.Κ. 115 22 ΑΘΗΝΑ
9 Γ.Ν.  ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" 210 - 7467690 Θηβών και Λειβαδιάς  Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ  
10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ" 210 - 8923821, 8923573 Βασ. Παύλου 1  Τ.Κ. 166 73 ΒΟΥΛΑ
11 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Π. ΚΑΙ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" 210 - 7483914 Μεσογείων 24Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
12 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΪΚΟ" 210 - 7456252, 7456410 Σεβαστουπόλεως 16 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
13 Γ.Ν.Μ. ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" 210 - 6452892 Πλ. Έλ. Βενιζέλου 2 Τ.Κ. 115 21 ΑΘΗΝΑ

 

Προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων που διεξάγονται στα Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής για το έτος :2010-11

Με τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 5 του Νόμου 1579/85 (ΦΕΚ Α/217 / 85) δίνεται η δυνατότητα στους Νοσηλευτές – τριες να αποκτήσουν τις κάτωθι νοσηλευτικές ειδικότητες:
Ειδικότητα νοσηλευτικής Παθολογικής
Ειδικότητα νοσηλευτικής Χειρουργικής
Ειδικότητα νοσηλευτικής Παιδιατρικής
Ειδικότητα νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/Α/97) η ειδικότητα Ψυχικής Υγείας χορηγείται και στους Επισκέπτες – τριες Υγείας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 1579 /85.Κατόπιν τα παραπάνω και ενόψει της έναρξης του εκπαιδευτικού έτους 2010-2011 που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2010, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέρωση των νοσηλευτών και των επισκεπτών υγείας αρμοδιότητάς σας, ώστε να υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθ. Α4 /203/88 (ΦΕΚ Β΄ 106/88)Υπουργική Απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 31115/05 (ΦΕΚ Β/414/05) Υπουργικής Απόφασης.
Παρακαλούμε επίσης να μας αποστείλετε τους φακέλους των υποψηφίων με τις συνημμένες γνωμοδοτικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των υπηρεσιών σας ( μόνο των εγκεκριμένων υποψηφίων από το Δ.Σ.) με αυστηρά καταλυτική ημερομηνία έως και 20 Ιουλίου 2010.
Επειδή κάθε χρόνο παρατηρείται καθυστέρηση στην αποστολή των φακέλων με τις σχετικές αποφάσεις Δ.Σ. των υπηρεσιών σας παρακαλούμε όπως επισπεύσετε τις διαδικασίες μέχρι τα μέσα του Ιουλίου, προκειμένου να προβούμε στην επιλογή των ενδιαφερομένων για την παρακολούθηση των ανωτέρω προγραμμάτων.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι σύμφωνα με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Υ7β/Γ.Π. 31115/05 (ΦΕΚ Β/414/05) μαζί με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει στις υπεύθυνες δηλώσεις τον υποψήφιων να αναγράφεται ότι δέχονται να υπηρετήσουν για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στο φορέα από τον οποίο προέρχεται μετά το πέρας της ειδικότητας.

Προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων που διεξάγονται στα Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής για το έτος :2010-11

Προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων που διεξάγονται στα  Νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής για το έτος :2010-11

Α/Α

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1

Γ.Ν.Α "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

4/10/2010

κ. Καμπισιούλη
210-7239333 &
210-7201987

2

Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

4/10/2010

κ. Χαρχαρίδου &
κ. Παυλάτου
2132032205

3

 Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ -
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" Ε.Σ.Σ.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

 11/10/2010

 κ. Κασνατζόγλου
Δ/ντρια Νοσ. Δ/νσης
210-6911327

4

 Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

 25/10/2010

 κ. Κάπελα
"2132088311
210-7703560"

5

 Γ.Ν. "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

 18/10/2010

 κ. Γιαννή &
κ. Νικολάου
210-8039295

 6

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

 11/10/2010

 κ. Δεδε, Χαμουρούδη
Δεμόνη
210 7754216 &
7763111

7

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
"ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ"

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

4/10/2010

κ. Γεραλή
2132009407 &
2132009274

8

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
"ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

1/10/2010

Ι. Κουτελέκος&
κ. Βλαχιώτη
210-7467146
210-7778037 γραφείο
Εκπαίδευσης

 

 

Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Συνέδρια 2010

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 21ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο
Ημερομηνία: από τις 10 έως και 12 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης στη Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση: Ελληνική Αιματολογική Εταιρία
Απευθύνεται σε: Ιατρούς όλων των Ειδικοτήτων, Βιολόγους, Τεχνολόγους και Νοσηλευτικό Προσωπικό
Tηλέφωνο: 2107254360
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 4ο Σεμινάριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία
Ημερομηνία: στις 12 αναοεμβρίου 2010 & από τις 13 έως και 14 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και στο στο Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο της Φαρμακευτικής Εταιρίας ELPEN
Διοργάνωση: Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, του Πανεπιστημίου Αθηνών
Απευθύνεται σε: Μαιευτήρες – Γυναικολόγους, Μαίες και Νοσηλευτικό Προσωπικό.
Tηλέφωνο: 2106074205
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 5ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αναισθησιολογία
Ημερομηνία: από τις 18 έως και 20 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο ξενοδοχείο ξενοδοχείο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ»
Διοργάνωση: υπο την Αιγίδα της Ευρωπαϊκής Αναισθησιολογικής Εταιρίας (ΕΣΑ) και της Εταιρίας της Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε.)
Απευθύνεται σε: γιατρούς Αναισθησιολογικών Τμημάτων και Γιατρούς Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
Tηλέφωνο: 2310350635 , 2310865537
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 1ο Διεθνές Συνέδριο με Τίτλο Excellence Oncology Conference
Ημερομηνία: από τις 18 έως και 20 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: Αthens Hilton στην Αθήνα
Διοργάνωση: C&C International Journal of Cancer (IJC) και τον Έγκριτο Εκδοτικό Οίκο Wiley Blackwel
Απευθύνεται σε: Ακροατήριο Παθολόγων – Ογκολόγων, Χειρουργών – Ογκολόγων, Ακτινοθεραπευτών, Παθολογοανατόμοι, Ακτινολόγοι και Ερευνητές Εμπλεκόμενοι σε Κλινικώς Προσανατολισμένη έρευνα
Tηλέφωνο: 2106889130
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: Ψυχοκοινωνική Στήριξη του Παιδιού με Καρκίνο και της Οικογένειάς του
Ημερομηνία: από τις 19 έως και 20 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο ξενοδοχείο Divani Caravel
Διοργάνωση: Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού»
Απευθύνεται σε: Γιατρούς όλων των Ειδικοτήτων, σε Νοσηλεύτριες-Νοσηλευτές, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους και αλλους Επιστήμονες- Επαγγελματίες Υγείας
Tηλέφωνο: 2107254360
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 11ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό & Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του ΕΣΥ
Ημερομηνία: από τις 25 έως και 27 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στη Λάρισα στο ξενοδοχείο Larissa Imperial Classical Hotel
Διοργάνωση: Πανελλήνια Συνδικαλιστικής Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ
Απευθύνεται σε: Νοσηλευτές ΠΕ, και ΤΕ και σε άλλους Επιστήμονές και Επαγγελματίες Υγείας
Tηλέφωνο: 2106469802
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 8ο Συμπόσιο Ακτινοτεχνολογίας
Ημερομηνία: από τις 27 έως και 28 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στην Έδεσσα στο XENIA Έδεσσας
Διοργάνωση: από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος (ΠΑ.Σ.Τ.Α.) από κοινού με την Επιστημονική Εταιρία Ακτινολόγων Ελλάδος
Απευθύνεται σε: Τεχνολόγους, Ακτινολόγους, και Χειριστές Ακτινολογικού.
Tηλέφωνο: 2105228081
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 24ο Ετήσιο Συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (Δ.Ε.Β.Ε.) και Ημερίδας με θέμα: Νεότερες εξελίξεις στην Πρόληψη και Θεραπεία
Ημερομηνία: από τις 25 έως και 27 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: ξενοδοχείο «Makedonia Palace» στη Θεσσαλονίκη
Διοργάνωση: Διαβητολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος (Δ.Ε.Β.Ε.)
Απευθύνεται σε: Διαβητολόγους, Αιματολόγους, Βιολόγους, Γενικούς Ιατρούς, Γυναικολόγους, Διαιτολόγους, Ενδοκρινολόγους, Καρδιολόγους, Μικροβιολόγους, Νευρολόγους, Νεφρολόγους, Νοσηλευτές, Ουρολόγους, Οφθαλμιάτρους, Παθολόγους, Παιδιάτρους, Πνευμονολόγους, Πυρηνικούς Ιατρούς, Φαρμακολόγους, Χειρούργους, Αγροτικούς Ιατρούς και άλλες Ειδικότητες που πιθανόν να ενδιαφέρουν.
Tηλέφωνο: 2310257128 , 2310243588
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: Η Πρόληψη συμφέρει όλους
Ημερομηνία: από τις 29 έως και 30 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Athens Hilton
Διοργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Απευθύνεται σε: μέλη των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, σε Τεχνικούς Ασφάλειας, σε Ιατρούς Εργασίας, και σε όλους τους Επαγγελματίες Υγείας
Tηλέφωνο: 2108200100
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: Διοργάνωση 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εντατικής Θεραπείας
Ημερομηνία: από 05 έως και 07 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel
Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρία Εντατικής Θεραπείας
Απευθύνεται σε: Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας αλλα και σε Επαγγελματίες Υγείας με ενδιαφέρον στον αντικείμενο
Tηλέφωνο: 2107754400
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής Διατροφής
Ημερομηνία: από τις 19 έως και 21 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Thraki Palace στην Αλεξανδρούπολη
Διοργάνωση: από την Πανεπιστημιακή Α΄ Χειρουργική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Απευθύνεται σε: Χειρουργούς, Γαστρεντερολόγους, Ογκολόγους, Παθολόγους, Εντατικολόγους, Διαιτολόγους και Φαρμακοποιούς
Tηλέφωνο: 2107499308 , 2107499300
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 14ο Σεμινάριο: Εξαρτηματικοί Όγκοι, Διλήμματα και Προκλήσεις
Ημερομηνία: από τις 20 έως και 21 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταίειου Νοσοκομείου
Διοργάνωση: από την Ελληνική Εταιρία Γυναικολογικής Ογκολογίας
Απευθύνεται σε: Μαιευτήρες - Γυναικολόγους, Παθολόγους Ογκολόγους, Μαίες και Νοσηλευτκό Προσωπικό
Tηλέφωνο: 2106074200
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρία
Ημερομηνία: στις 26 Νοεμβρίου 2010 & 27 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο ξενοδοχείο Royal Olympic
Διοργάνωση: από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρία
Απευθύνεται σε: Γιατρούς, Βιολόγους, Βιοχημικούς, Ψυχολόγους, Τεχνολόγους, Νοσηλευτές, λοιπούς Επιστήμονες Υγείας
Tηλέφωνο: 2107254360
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 7ο Σεμινάριο: Πρακτικά Θέματα Παιδοκαρδιολογίας
Ημερομηνία: στις 27 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο Stratos Vassilikos στην Αθήνα
Διοργάνωση: Από την Ελληνική Εταιρία Παιδικής Καρδιολογίας
Απευθύνεται σε: Παιδιάτρους, Παιδοκαρδιολόγους, Παιδοκαρδιοχειρουργούς, Μαίες και Νοσηλευτικό Προσωπικό
Tηλέφωνο: 2106074200
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ελέγχου Λοιμώξεων
Ημερομηνία: από τις 04 έως και 05 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στην Αθήνα στο Ίδρυμα «Ίδρυμα Ευγενίδου»
Διοργάνωση: από την Ελληνική Εταιρία Ελέγχου Λοιμώξεων
Απευθύνεται σε: Διευθύνσεις όλων των Νοσοκομείων της Χώρας
Tηλέφωνο: 2109854313
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 13ο Θεματικό Συνέδριο – Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Κατευθυντήριες Οδηγίες
Ημερομηνία: από τις 26 έως και 27 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Διοργάνωση: από την Πανεπιστημιακή Κλινική Εντατικής Νοσηλείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ» και τη 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
Απευθύνεται σε: λειτουργούς Υγείας και συγκεκριμένα σε Ιατρούς, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιούς κ.α
Tηλέφωνο: 2106280164 , 6945172860
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 6η Διακλινική ημερίδα με θέμα «Καισαρική Τομή και Περιγεννητική Φροντίδα
Ημερομηνία: στις 27 Νοεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
Διοργάνωση: από τη Γ΄ Παιδιατρική και Γ΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
Απευθύνεται σε: Παιδιάτρους, Νεογνολόγους, Γυναικολόγους, Μαίες, Νοσηλευτές Παιδιατρικών και Νεογνικών Τμημάτων και Μαιευτηρίων
Tηλέφωνο: 2105832228
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας
Ημερομηνία: από τις 02 έως και τις 05 Δεκεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο "Makedonia Palace"
Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρία Αλγολογίας
Απευθύνεται σε: 600 Αναισθησιολόγους και Νοσηλευτικό προσωπικό από όλη την Ελλάδα
Tηλέφωνο: 2103232433
 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: Αποκατάσταση Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού
Ημερομηνία: στις 03 Δεκεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής:
Διοργάνωση: Δ/νση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. "ΚΑΤ"
Απευθύνεται σε: Ιατρούς, Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Εργοθεραπευτές, και όλους όσους εργάζονται στον Τομέα της Αποκατάστασης
Tηλέφωνο: 2106280031
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 2ο Κλινικό Φροντιστήριο για Ειδικευόμενους Ογκολογίας: "Καρκίνος Πνεύμονα"
Ημερομηνία: από 17 έως και 19 Δεκεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο ξενοδοχείο "Du Lac" στα Ιωάννινα
Διοργάνωση: Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Απευθύνεται σε: Ειδικευόμενους Παθολογικής Ογκολογίας και Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Tηλέφωνο: 2651099394
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 10ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο με Τίτλο: Νεότερα Δεδομένα στην Παιδονευρολογία"
Ημερομηνία: από τις 11 έως και 12 Δεκεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στο Crowne Plaza Hotel
Απευθύνεται σε: Παιδονευρολόγους, Παιδοψυχιάτρους, Νευρολόγους, Αναπτυξιολόγους, γενικούς Παιδιάτρους, Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές και Ειδικούς Πιδαγωγούς
Tηλέφωνο: 2106889209
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Θέμα: 1ο Κλινικό Φροντιστήριο για το Σακχαρώδη Διαβήτη
Ημερομηνία: από τις 18 έως και 19 Δεκεμβρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: στα Καμένα Βούρλα, στο ξενοδοχείο «ΓΑΛΗΝΗ»
Διοργάνωση: από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία
Απευθύνεται σε: γιατρούς Ειδικευόμενους Παθολόγους, Ενδικρινολόγους, Διαβητολόγους, Καρδιολόγους και σε Επαγγελματίες Υγείας που ασχολούνται στα Διαβητολογικά Κέντρα και στα Διαβητολογικά Ιατρεία
Tηλέφωνο: 2107210001 , 2107210052

 

Βιβλιοθήκες & Περιοδικά

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν.Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν.Α. Κ.Α.Τ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση