Τροποποίηση (7η) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.22724/03.05.2022 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ

Τροποποίηση (7η) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.22724/03.05.2022 Απόφασης, με
θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών
Ε.Σ.Υ. στην έδρα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, για θέσεις Νοσοκομείων».

Διαύγεια PDF Ψ6ΞΧ465ΦΥΟ-3Υ0