ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2021 για την Προμήθεια Επιτραπέζιων σταθμών Η/Υ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθεια Επιτραπέζιων σταθμών Η/Υ για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της 1ης Υ.Πε Αττικής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Εκατό σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (148.750,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαύγεια PDF Ψ084469Η26-ΓΗΑ
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml