ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Προμήθεια Καταγραφικού και Θερμογραφικού χαρτιού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια Καταγραφικού και Θερμογραφικού χαρτιού, για την κάλυψη αναγκών των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για ένα (1) έτος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:
Πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (5.741,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%)

Διαύγεια PDF ΩΚΙ4469Η26-ΥΥΜ