ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εργασίες για την δημιουργία χώρων ιατρείων στο Κ.Υ. Καπανδριτίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εργασίες για την δημιουργία χώρων ιατρείων, WC AMEA και διάφορες εργασίες επισκευών στο Κ.Υ. Καπανδριτίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:
13.383,09€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα τρία ΕΥΡΩ και εννιά ΛΕΠΤΑ)

Διαύγεια PDF ΨΥΚΨ469Η26-Α69