ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Προμήθεια Φακέλων (τύπου σακούλα) κίτρινων 36,5 X 45cm

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την Προμήθεια Φακέλων (τύπου σακούλα) κίτρινων 36,5 X45cm

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσααπό οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:
3.013,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF Ω5ΣΤ469Η26-Κ2Ν