(Διευκρινήσεις) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό (5 αναλυτές), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 5/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Για την προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό (5 αναλυτές), CPV 33696300-8, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων.

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
Εξήντα έξι χιλιάδων εφτακοσίων δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (66.702,70 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF 63ΛΘ469Η26-0Ι3

Διευκρινήσεις για Διακήρυξη  Αρ. 5/2019