ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ τεχνικών προδιαγραφών Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα Αυτόματων Αναλυτών Κεντρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου της 1ης ΥΠΕ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αντιδραστήρια και αναλώσιμα αυτόματων αναλυτών Κεντρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

Αριθμός Διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr) : 19DIAB000004101

Τεχνικές Προδιαγραφές για διαβούλευση 19DIAB000004101