ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Εργαστηριακός Εξοπλισμός (Σύριγγες, βελόνες, πεταλούδες, συστήματα συλλογής αίματος, σωληνάρια)»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Είδους «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΒΕΛΟΝΕΣ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ)»

Αριθμός Διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr) : 19DIAB000004135

Ανακοίνωση πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Εργαστηριακός εξοπλισμός (Σύριγγες, βελόνες, πεταλούδες, συστήματα συλλογής αίματος, σωληνάρια)»

Τεχνικές Προδιαγραφές για διαβούλευση