ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Βιοχημικά αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό (28 αναλυτές)»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Είδους «ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ( 28 ΑΝΑΛΥΤΕΣ )»

Αριθμός Διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr): 19DIAB000004159

Ανακοίνωση πρόσκλησης 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Βιοχημικά αντιδραστήρια με συνοδό εξοπλισμό (28 αναλυτές)»

Τεχνικές Προδιαγραφές Βιοχημικών Αναλυτών 19DIAB000004159