ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ — Για την Προμήθεια: 330 (τριακοσίων τριάντα) Εκτυπωτών LASER ασπρόμαυρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την Προμήθεια: 330 (τριακοσίων τριάντα) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER ασπρόμαυρων
για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Υ. και των ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ (24.552,00€) συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%).

Διαύγεια PDF ΨΧΖΨ469Η26-Υ5Φ