ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μεσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου για κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υγείας Κορωπίου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου για κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υγείας Κορωπίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
Επτακοσίων Σαράντα Τεσσάρων ευρώ (744,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24% Εκατόν Σαράντα Τεσσάρων ευρώ (144,00€).

Διαύγεια PDF Ω3ΚΟ469Η26-ΜΗΜ