ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 28/2022 για Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών: Ετήσιας Συντήρησης – Υποστήριξης – Αναβάθμισης των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών: Ετήσιας Συντήρησης – Υποστήριξης – Αναβάθμισης των Υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:
Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00€) συμπ/νου του ΦΠΑ–24%.

Διαύγεια PDF 61ΣΠ469Η26-4Ψ4
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml