Υποχρεωτικότητα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα

Διατάξεις: Υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/16-10-21 (ΦΕΚ 4766/τ.Β΄/16-10-21) Κοινή Υπουργική Απόφαση

«Οδηγίες υποβολής αιτημάτων εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό»

 1. Στην 1η Υ.Π.Ε. Αττικής δυνάμει της υπ. αριθμ. πρωτ. 46282/19.10.2021 Απόφασης του Διοικητή 1ης Υ.Π.Ε. (ΑΔΑ: 6ΖΖ1469Η26-ΚΤ3), έχει συγκροτηθεί Τριμελής Υγειονομική Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτημάτων απαλλαγής εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19 έναντι αντιτίμου, λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού με βάση τους λόγους εξαίρεσης που αναφέρονται στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13-8-21 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 2. Τα αιτήματα των εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα περί εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19, διαβιβάζονται αυθημερόν με συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση, με τους αριθμούς πρωτοκόλλου, την ημερομηνία υποβολής και τα πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης των αιτούντων, από τον εργοδότη ή νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, απευθείας στην ανωτέρω Τριμελή Υγειονομική Επιτροπή, στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας (Ζαχάρωφ 3, ΤΚ 11521, Αθήνα), σε ενσφράγιστο φάκελο με τη μονογραφή του εργοδότη ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης και τη σφραγίδα της επωνυμίας της επιχείρησης και με την ένδειξη εξωτερικά «Αποκλειστικά για την Τριμελή Υγειονομική Επιτροπή Ιδιωτικού Τομέα της 1ης Υ.Π.Ε.».
 3. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που δεν αναφέρονται σε λόγους εξαίρεσης του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.21 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν διαβιβάζονται από τον εργοδότη ή νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην αναφερόμενη Τριμελή Υγειονομική Επιτροπή και οι εργαζόμενοι που υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις απαλλαγής ενημερώνονται ότι οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες.
 4. Σημειώνονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔΔ) και των νόμιμων αναπληρωτών της ως εξής:
 • Κα. Ασπρούδη Ε., Διευθύντρια ΔΑΑΔ, Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2010 401,
  email: easproudi@1dype.gov.gr
 • Κα. Ταλάντζη Ε., Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2010 557,
  email: etalantzi@1dype.gov.gr
 • Κα. Δαλαμάγκα Δ., Προϊσταμένη Τμήματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2010 594,
  email:
  ddalamaga@1dype.gov.gr
 1. Eπισυνάπτεται Υπόδειγμα αίτησης και Πίνακας με στοιχεία προσωπικού που θα συνοδεύουν τα υποβληθέντα αιτήματα.

Επιπρόσθετες Οδηγίες

Υπόδειγμα αίτησης για υπαλλήλους Ιδιωτικού Τομέα εδώ.
Υπόδειγμα Ονομαστικής Κατάστασης εδώ