Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού

  • Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.
    ΦΕΚ Β 3794 – 13.08.2021

 

  • Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών) – Ειδικότερες Επισυνάψεις Αναφορικά με την Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού.
    Διαύγεια PDF 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ

 

  • Αξιολόγηση αιτημάτων απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού Ιδιωτών Ιατρών.
    Διευκρινίζεται ότι τα αιτήματα Ιδιωτών ιατρών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως προς την εξαίρεση τους από την υποχρέωση εμβολιασμού από τον κορωνοϊό Covid-19,  επί του παρόντος,  θα εξετάζονται από τις συσταθείσες Τριμελείς Επιτροπές του Ν.4820/21  Άρθ.  206 παρ. 4 της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής.

Υπόδειγμα Αίτησης Απαλλαγής από την Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού.

       Ηλεκτρονική διεύθυνση για τυχόν διευκρινίσεις, αιτήματα και προτάσεις.

       e-mail: support@1dype.gov.gr