ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Προμήθεια οχήματος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΥΞΗ)
Προμήθεια οχήματος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Διαύγεια PDF ΩΑΗΛ469Η26-ΤΗΘ