ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – 2η Φάση – Τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών «Πληροφορικό σύστημα εργαστηριών στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ — 2η ΦΑΣΗ

Είδους « Πληροφορικό σύστημα εργαστηριών στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας »

Αριθμός Διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr): 20DIAB000012788

Ανακοίνωση πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Πληροφορικό σύστημα εργαστηριών στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας»

Τεχνικές Προδιαγραφές για παροχή υπηρεσιών «Πληροφορικό σύστημα εργαστηριών στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας»