ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Προμήθεια οχτώ (8) αυτόματων τυμπανογράφων – τυμπανομετρών για την κάλυψη αναγκών δομών ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ (CPV 33121400-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια οχτώ (8) αυτόματων τυμπανογράφων – τυμπανομετρών για την κάλυψη αναγκών δομών ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ (CPV 33121400-8)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαύγεια PDF 6Χ0Η469Η26-ΨΗΨ