ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- για την επείγουσα «Προμήθεια 50.000 Στειλεών λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης COVID -19»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Mε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επείγουσα « Προμήθεια 50.000 Στειλεών λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος για διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης COVID -19 »

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Διαύγεια PDF 64ΤΗ469Η26-ΤΘ7