ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2020- Ετήσιας συντήρησης – υποστήριξης – αναβάθμισης των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΜ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Ετήσιας Παροχής Υπηρεσιών «Συντήρησης – Υποστήριξης – Αναβάθμισης των Υποσυστημάτων Πληροφορικού Συστήματος ΑΣΚΛΗΠΙΟΣΤΜ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής »

Κριτήριο Κατακύρωσης
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
66.960,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF Ψ0ΧΚ469Η26-Κ18