ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 21Γ/2019- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 3.000 ΟΛΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : « 3.000 ΟΛΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ » της 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κριτήριο Κατακύρωσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη:

Σαράντα εφτά χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα εννιά ευρώ (47.799,00 €) συμπάν/νου του ΦΠΑ – 13%.

Διαύγεια PDF ΩΛΔΜ469Η26-7Σ5