ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάδειξη «αναδόχου υπηρεσιών ακτινοφυσικού ιατρικής για τα ακτινολογικά εργαστήρια των Κέντρων Υγείας και μονάδων υγείας ΠΕΔΥ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ανάδειξη «αναδόχου υπηρεσιών ακτινοφυσικού ιατρικής για τα ακτινολογικά εργαστήρια των Κέντρων Υγείας και μονάδων υγείας ΠΕΔΥ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ ή είκοσι τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF ΩΠΩΙ469Η26-7Ι1