Επαναληπτικός Διαγωνισμός – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 9Α/2019 – Προμήθεια Εξοπλισμού – Υλικού Φυσικοθεραπευτηρίου του ΚΥ Πατησιών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια Εξοπλισμού – Υλικού Φυσικοθεραπευτηρίου του ΚΥ Πατησίων αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Κριτήριο Κατακύρωσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος και όχι για το σύνολο των ειδών.

Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας

Τριάντα χιλιάδες εκατόν επτά  ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (30.107,42 € ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ή Τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (37.333,20 €) συμπ. του ΦΠΑ – 24%.

Διαύγεια PDF Ω5Μ4469Η26-5ΗΥ