ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Παραχώρηση – Μίσθωση είκοσι οκτώ (28) ψυκτικών θαλάμων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για Παραχώρηση – Μίσθωση «ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Προσωρινής αποθήκευσης παραγομένων ΕΑΥΜ προς κάλυψη αναγκών των Δομών Π.Φ.Υ. αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

10.416,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ (24%)

Διαύγεια PDF ΩΝΒΣ469Η26-7ΑΝ