Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

  • Καθορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) του τύπου, του περιεχομένου και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.  ΦΕΚ 1855/15.04.2022
  • Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της απ Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, (ΦΕΚ 1296 τ.Β /2014) ΚΥΑ με τίτλο “Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)”.
   Διαύγεια PDF 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3
  • Έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. Δ1β/ΓΠοικ.32182/25-04-2019 του Υπουργείο Υγείας, «Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»
   Διαύγεια PDF Ω1ΛΜ465ΦΥΟ-10Α
  • ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 1296 τ. Β’ 2014

  ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ