ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Εργασίες διαμόρφωσης και υποστύλωσης χώρου για την εγκατάσταση ακτινολογικού μηχανήματος στο Κ.Υ. Βύρωνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για «Εργασίες διαμόρφωσης και υποστύλωσης χώρου για την εγκατάσταση ακτινολογικού μηχανήματος στο Κ.Υ. Βύρωνα»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (20.000 € )

Διαύγεια PDF 68ΙΛ469Η26-ΘΡ0