ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ . 12/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δυο (2) Ψηφιακών Ορθοπαντομογράφους / Πανοραμικών ακτινογραφιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Για την Προμήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ορθοπαντομογράφων/Πανοραμικών Ακτινογραφιών για την κάλυψη αναγκών Ιατρικής Ακτινολογίας & Οδοντιατρικής στα Κ.Υ. Αλεξάνδρας και Ραφήνας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, (συμφερότερη προσφορά)

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
Πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (53.225,80 €) πλέον ΦΠΑ ή Εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ (66.000,00 €) συμπ/νου του ΦΠΑ – 24%.

Έντυπο ΤΕΥΔ του Διαγωνισμού

Διαύγεια PDF ΩΜ2Ψ469Η26-ΠΝΨ