ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Μεταφορά ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους (Η/Ζ) και δημιουργία υποδομής ηλεκτρικής εγκατάστασης στο Κέντρο Υγείας Βύρωνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την μεταφορά ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους (Η/Ζ) και δημιουργία υποδομής
ηλεκτρικής εγκατάστασης στο Κέντρο Υγείας Βύρωνα.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  9.378,50 € + ΦΠΑ 24% = 11.629,34 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Έντεκα χιλιάδες εξακόσια είκοσι
εννέα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διαύγεια PDF ΩΚ1Α469Η26-6ΡΘ