(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 9/2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για ανάδειξη παρόχου προμήθειας για τον Εξοπλισμού Φυσικοθεραπευτηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 9/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Για την ανάδειξη παρόχου προμήθειας :  Εξοπλισμού Φυσικοθεραπευτηρίου για το νέο ΚΥ Πατησίων (επί της οδού Χαλκίδος) αρμοδιότητας της 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (74.000,00 €) συμπ/νου του ΦΠΑ – 24%

Διαύγεια PDF 78Λ5469Η26-ΧΛΦ

Διευκρινιστική Διαύγεια PDF 6ΒΒΦ469Η26-ΗΧ4