ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – 2η Φάση – τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Εργαστηριακός Εξοπλισμός (Σύριγγες, βελόνες, πεταλούδες, συστήματα συλλογής αίματος, σωληνάρια)»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ — 2η ΦΑΣΗ

Είδους «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΒΕΛΟΝΕΣ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ)»

Αριθμός Διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ( www.promitheus.gov.gr) : 19DIAB000004327

Ανακοίνωση πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Εργαστηριακός εξοπλισμός (Σύριγγες, βελόνες, πεταλούδες, συστήματα συλλογής αίματος, σωληνάρια)»

Τεχνικές Προδιαγραφές για διαβούλευση