Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και εφήβων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ιδιώτες παιδοψυχίατρους, σε παιδοψυχίατρους των ΜΨΥ των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014,
σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων των μονάδων ψυχικής υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014, για την επιλογή μέλους με το αναπληρωματικό του προκειμένου για την στελέχωση των τομεακών επιστημονικών επιτροπών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017)

Διαύγεια PDF ΨΦΔΨ469Η26-0ΨΕ