Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, για την εκλογή έξι (6) αιρετών μελών με τους αναπληρωτές τους για κάθε Το.Ψ.Υ. Π.Ε. της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, για την εκλογή έξι (6) αιρετών μελών με τους αναπληρωτές τους για κάθε Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής μέλους , της περίπτωσης εε, προκειμένου για την στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017).

 

Διαύγεια PDF ΨΛΦ2469Η26-7ΩΥ