ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών «Για την προμήθεια 25 τροχήλατων δερματολογικών μεγεθυντικών φακών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
«Για την προμήθεια 25 τροχήλατων δερματολογικών μεγεθυντικών φακών για την κάλυψη αναγκών των δερματολογικών ιατρείων των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ.»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (22.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαύγεια PDF ΨΑΘΔ469Η26-2ΡΙ