ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2019_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
1) Του ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Υ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της 1ΗΣ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ – επί της οδού Ζαχάρωφ 3 Αθήνα
2) Των ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ στη ΡΑΦΗΝΑ και
3) Του Κτιρίου Γραφείων των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ -επί της οδού Μακεδόνων 2 Αθήνα
Με κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή
Συνολικής Προυπ/νης Δαπάνης:ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ € (74.400,00 €) συμπ/νου
ΦΠΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16)

Διαύγεια PDF 6ΙΧΤ469Η26-4ΞΒ