ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 32/2018 Ετήσια συντήρηση – υποστήριξη υποσυστημάτων Πληροφορικού Συστήματος της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ 32/2018


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 32/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής»
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (74.400 €) ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Διαύγεια PDF Ω8ΟΒ469Η26-8ΛΗ