ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29Α/2018 Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης της 1ης ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 29Α/2018

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης της 1ης ΤΟΜΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. Την καταλληλότητα των κτιρίων και Β. Την πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1.500,00€ / μήνα, 18.000,00€ / έτος, 162.000,00€ / 9 έτη

Διαύγεια PDF ΩΖΒΧ469Η26-Σ20