Διευκρινιστική _ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 16Α/2018 Προμήθεια τριάντα (30) αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για την κάλυψη αναγκών των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Διευκρίνιση που αφορά στην Διακήρυξη (α/α: 16A/2018) Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια τριάντα (30) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ_16Α_2018


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 16Α /2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Δ.Π.Φ.Υ – Τ.Ι & Κ.Υ) ΤΗΣ 1ΗΣ Υ. ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV: 33182100 (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (48.387,10€) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α H ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (60.000€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α.

 

Διαύγεια PDF ΩΛΓ4469Η26-Κ9Ρ