ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 30Α/2018 ετήσια συντήρηση & διατήρηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλιματισμού των Κ.Υ., ΤΟΜΥ & ΔΟΜΩΝ της Π.Φ.Υ. 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 30Α/2018 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ των Κ.Υ., ΤΟΜΥ & ΔΟΜΩΝ της Π.Φ.Υ. 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : Πενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα δυο ευρώ (59.892,00 €) συμπ/νου του ΦΠΑ (48.300,00 πλέον του ΦΠΑ)

Διαύγεια PDF 7Α0Φ469Η26-2ΡΤ

 


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ 30Α/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ