ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : « 140 ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ ( ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΝΤΙΚΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ )»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 5 /2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : « 140 ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η/Υ ( ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΟΘΟΝΗ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΠΟΝΤΙΚΙ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ) της 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (74.300,80 €) ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Διαύγεια PDF ΩΓ4Ι469Η26-Κ9Ο