Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων (2) για τις ανάγκες στέγασης της 1ης και 2ης ΤΟΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 6 /2018

Υπ’ αρ. 6/2018 Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων (2) για τις ανάγκες στέγασης της 1ης και 2ης ΤΟΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης α. την καταλληλότητα των κτιρίων και β. την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Διαύγεια PDF 63Α1469Η26-02Χ