ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη: ΠΑΡΟΧΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ 9778/27-2-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ του ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την ανάδειξη: ΠΑΡΟΧΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» χρονικής διάρκειας ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ και προϋ̟/σας δα̟άνης 20.000,00€ πλέον του ΦΠΑ (24.800,00€ συμ̟/νου του ΦΠΑ)

Διαύγεια PDF ΩΔΧΠ469Η26-Δ6Ζ