2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. ANA TEMAXIO»

Διαύγεια PDF ΨΓ0Π469Η26-Γ28