2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ »

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ »
Διαύγεια PDF ΨΥΥΤ469Η26-ΘΥ5