Υπηρεσίες Μεταφοράς Αίματος

ΑΔΑΜ 32/2017 ΔΙΑΚ ΜΕΤΑΦ ΑΙΜΑΤΟΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών “Μεταφοράς Αίματος, Παραγώγων & λοιπών Βιολογικών Υλικών” για τις ετήσιες ανάγκες των Δημοσίων Δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής – συνολικής προϋπ/σας δαπάνης 72.000€ συμπ. ΦΠΑ

Διαύγεια PDF 7Η07469Η26-ΤΔΨ